Guziki

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. H. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, e-mail: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl, tel. 46-874-31-31.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań statutowych. Innymi celami, które mogą być realizowane jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów. W niektórych przypadkach przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w konkursie. Oprócz realizacji ww. celów Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

Na terenie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.   

Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być są pracownicy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Policja, Prokuratura, CBA, Sądy, ZUS, Urząd Skarbowy, bank, ubezpieczyciel, uczestnicy zajęć. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Centrum Promocji i Kultury jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.               

Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem. 

Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.              

W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.       

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-02-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 65